JUŻ NIEDŁUGO VI WYDANIE
„PORADNIKA PROJEKTANTA ELEKTRYKA”!

„Poradnik projektanta elektryka” autorstwa mgr inż. Juliana Wiatra i mgr inż. Marcina Orzechowskiego ukazuje się od 2003 roku. Przez ten czas w ręce Czytelników trafiło kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy. Poradnik jest od lat najchętniej kupowaną książką z zakresu elektrotechniki w ksiegarnitechnicznej.com.pl oraz jedną z najchętniej kupowanych książek technicznych w kraju. Kolejne wydania cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, a autorzy i wydawca wciąż otrzymują prośby o kolejne uaktualnione wydania.

Zobacz spis treści:


NOWE WYDANIE TO:

500 stron nowego materiału

Wydanie w dwóch tomach

Twarda oprawaAUTORZY

ppłk w st. spocz., mgr inż. Julian Wiatr – emerytowany oficer WP, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej o specjalności radiolokacja naziemna (inż. radiolokacji), Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej o specjalności systemy radiolokacyjne (mgr inż. elektronik), Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej o specjalności elektroenergetyka (inż. elektryk) oraz Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej o specjalności bezpieczeństwo pożarowe (mgr inż. bezpieczeństwa pożarowego). Ponadto jest absolwentem studiów podyplomowych o specjalności:

  • teoria i technika ochrony przeciwporażeniowej – Politechnika Wrocławska,
  • pedagogika szkolnictwa zawodowego – Instytut Badań Edukacyjnych MEN w Warszawie,
  • automatyka napędu elektrycznego w energetyce – Politechnika Warszawska,
  • bezpieczeństwo budowli – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie,
  • charakterystyka energetyczna budynków, audyt energetyczny – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w
    Warszawie.

Przez wiele lat pracował w Wojskowym Instytucie Informatyki, gdzie zajmował się opracowywaniem projektów zasilania sieci i urządzeń teleinformatycznych oraz opiniowaniem projektów norm. W tym czasie opublikował „Podręcznik projektowania sieci komputerowych” oraz projekt normy wojskowej pt. „Zasilanie sieci komputerowych w warunkach polowych”, współuczestniczył w opracowywaniu ogólnopolskiej instrukcji eksploatacji urządzeń nietrakcyjnych dla potrzeb PKP. Zajmował stanowisko dyrektora Zakładu Produkcji Urządzeń w przedsiębiorstwie Elektromontaż Warszawa SA. Uczestniczył w pracach projektowych Gazociągu Jamalskiego oraz pierwszej polskiej Elektrociepłowni Gazowej „Władysławowo”. Podczas pracy w firmie BPS opracował niezawodny system zasilania obiektów służby zdrowia, który uzyskał pozytywną opinię europejskiego potentata tej branży, firmy Bender.

Przez wiele lat był również nauczycielem w średnich szkołach technicznych, kształcąc młodzież na kierunkach elektrycznych i elektronicznych. Prace dyplomowe, których wykonaniem kierował, niejednokrotnie trafiały na Konkurs Młodych Mistrzów Techniki.

Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Energetyków, gdzie czynnie uczestniczy w pracach Komisji Racjonalizacji Gospodarki Energetycznej w Budownictwie, oraz członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami w specjalności elektroinstalacyjnej bez ograniczeń oraz uprawnienia do projektowania i wykonywania systemów sygnalizacji pożaru. Przez szereg lat pracował w Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej w Warszawie, gdzie prowadził kontrole bezpieczeństwa elektrycznego oraz racjonalnej gospodarki energetycznej. Prowadzi szkolenia dla projektantów i wykonawców w zakresie zasilania obiektów budowlanych oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Współpracuje również z Politechniką Wrocławską, gdzie prowadzi wykłady dla słuchaczy podyplomowego studium projektowania instalacji elektrycznych wspomaganych komputerowo. W latach 2010–2016 był wykładowcą w SGSP, gdzie prowadził zajęcia z zakresu zasilania obiektów budowlanych w energię elektryczną. W 2007 roku uzyskał tytuł rzeczoznawcy-audytora SPE, a od 2009 roku jest członkiem Komitetu Technicznego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa ds. bezpieczeństwa pożarowego obiektów energetyki. Jest współautorem normy N SEP-E 005, opracowanej przy udziale st. bryg. dr. inż. Waldemara Jaskółowskiego, przyjętej w 2017 roku przez CENELEC oraz implementowanej do normy IEC 60364-5-56:2018 oraz jej polskiej wersji PN-HD 60364-5-56-19-01.

W latach 2006–2012 pracował w Wojskowym Biurze Studiów Projektów Budowlanych i Lotniskowych w Warszawie Sp. z o.o., gdzie zajmował stanowisko naczelnego inżyniera. W latach 2013–2015 nadzorował budowę Muzeum Katyńskiego. Obecnie nadzoruje budowę Muzeum Wojska Polskiego. Od początku istnienia czasopisma „elektro.info” pełnił nieetatowo funkcję redaktora prowadzącego, a od 2010 roku jest redaktorem naczelnym tego miesięcznika. Jest autorem lub współautorem wielu artykułów poświęconych zasilaniu obiektów budowlanych oraz kilku publikacji książkowych z tego zakresu.

Za dotychczasowe osiągnięcia został odznaczony w 2005 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi, w 2011 medalem za zasługi dla energetyki, przyzna13
wanym przez Ministra Gospodarki, a Minister Obrony Narodowej odznaczył brązowym i srebrnym Medalem za zasługi dla obronności kraju.
Z rąk prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich otrzymał medal im. Mieczysława Pożaryskiego oraz medal im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego. Prezes Oddziału Poznańskiego SEP uhonorował osiągnięcia, nadając medal im. Profesora Władysława Węglarza. W 2014 roku Rektor Komendant SGSP w podziękowaniu za dotychczasową współpracę z uczelnią wyróżnił go medalem SGSP. W styczniu 2020 roku z rąk prezesa SEP Piotra Szymczaka odebrał medal SEP im. Kazimierza Szpotańskiego oraz medal im. prof. Pawła Nowackiego.W okresie studiów w WOSR pełnił funkcję kuratora Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.

Jest potomkiem Kazimierza Deka-Deczyńskiego (1800–1838), nauczyciela wiejskiego, działacza niepodległościowego i obrońcy chłopów, upamiętnionego przez Leona Kruczkowskiego w książce pt. „Kordian i Cham” oraz wnukiem powstańca wielkopolskiego Antoniego Wiatra (1899–1937). Tradycje niepodległościowe przodków umacniają jego przekonania zawarte w słowach cnoty oficerskiej wygrawerowanych na ostrzu pamiątkowego kordzika: „HONOR I OJCZYZNA”, wręczonego przez rodziców w dniu promocji oficerskiej 30 sierpnia 1981 roku.

mgr inż. Marcin Orzechowski – absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Pełnił funkcję redaktora miesięcznika „elektro.info”, uczestnicząc w tworzeniu tego czasopisma. Przez cztery lata pracował w firmie SVANTEK, gdzie zajmował się uruchamianiem i serwisem przyrządów do pomiaru dźwięku i drgań oraz pracami badawczo-rozwojowymi. W latach 2008–2011 był zatrudniony w pracowni elektrycznej Wojskowego Biura Studiów Projektów Budowlanych i Lotniskowych. Od 2010 roku jest członkiem Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych SEP. Jest członkiem komisji kwalifikacyjnej nr 699 przy Stowarzyszeniu Energetyka i Efektywność Energetyczna. Od 2011 roku jest zatrudniony w firmie Legrand na stanowisku projektanta, a następnie projektanta ds. kluczowych klientów.

Autor i współautor kilkunastu artykułów oraz kilku książek z zakresu instalacji elektrycznych średniego i niskiego napięcia. Prowadzi szkolenia z projektowania oraz programów wspomagających projektowanie instalacji elektrycznych. W swojej pracy zawodowej zajmuje się projektowaniem oraz realizacją sieci i instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. Sporządza analizy układów zasilania pod kątem ich niezawodności, a także raporty na potrzeby wyjaśnienia przyczyn awarii. Ponadto aktywnie uczestniczy w pracach kilku grup roboczych z zakresu prawodawstwa, budowy i utrzymania obiektów budowlanych.

W 2014 roku w uznaniu za swoje publikacje otrzymał z rąk Przewodniczącego Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nagrodę VERBA DOCENT, przyznawaną przez redakcję „elektro.info”. Stale poszerza swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach oraz seminariach.