Wstęp

  1. Projekt budowlany i zasady jego uzgadniania
   1.1 Przepisy ogólne i wymagania podstawowe
   1.2 Zakres projektu budowlanego
   1.3 Dane wyjściowe do projektowania
   1.4 Uzgadnianie i zatwierdzanie dokumentacji projektowej

 

  1. Podstawy zasilania budynków nieprzemysłowych
   2.1 Wymagania dotyczące lokalizacji urządzeń zasilających
   2.2 Charakterystyka systemu zasilania budynków użyteczności publicznej
   2.3 Przyłączenie podmiotów do sieci elektroenergetycznej
   2.4 Jakość energii elektrycznej
   2.4.1 Standardy jakościowe obsługi odbiorców energii elektrycznej
   2.4.2 Wymagania w zakresie jakości energii elektrycznej określone w normach
   2.4.2.1 Wpływ wahania napięcia na pracę wybranych odbiorników
   2.4.2.2 Harmoniczne, interharmoniczne i subharmoniczne oraz ich wpływ na pracę urządzeń oraz instalacji elektrycznych
   2.4.2.2.1 Harmoniczne
   2.4.2.2.2 Interharmoniczne i subharmoniczne
   2.5 Taryfy za energię elektryczną
   2.6 Niezawodność zasilania
   2.7 Zasilanie z sieci elektroenergetycznej
   2.7.1 Układy sieci średniego napięcia
   2.7.2 Układy sieci niskiego napięcia
   2.7.3 Układy zasilania w sieciach elektroenergetycznych nn
   2.8 Odbiorniki energii elektrycznej
   2.9 Zasady obliczania mocy zapotrzebowanej
   2.9.1 Budynki mieszkalne
   2.9.2 Budynki użyteczności publicznej
   2.9.3 Wyznaczanie mocy szczytowych w elementach sieci osiedlowej
   2.9.4 Współczynnik jednoczesności i współczynnik zapotrzebowania
   2.10 Układy pomiarowe do rozliczeń zużytej energii elektrycznej
   2.10.1 Układy pomiarowe
   2.10.2 Dobór przekładników prądowych do układów pomiarowych półpośrednich
   2.10.3 Dobór przekładników napięciowych do układów pomiarowych
   2.11 Wybrane zagadnienia dotyczące projektowania instalacji elektrycznych

 

  1. Sieciowe urządzenia zasilające
   3.1 Rozdzielnice niskiego napięcia
   3.2 Stacje transformatorowe SN/nn
   3.3 Dobór stacji transformatorowej
   3.4 Zabezpieczenia transformatorów średniego napięcia
   3.5 Zabezpieczenie stacji transformatorowo-rozdzielczej SN/nn
   3.6 Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż.
   3.7 Optymalizacja położenia pojedynczej stacji transformatorowej

 

  1. Linie elektroenergetyczne niskich i średnich napięć
   4.1 Linie kablowe
   4.2 Linie napowietrzne
   4.2.1 Wymagania dla linii z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi
   4.3 Ochrona odgromowa linii kablowych i napowietrznych
   4.4 Przejście z układu TN-C na układ TN-C-S (rozdział przewodu PEN na przewód PE oraz przewód N)

 

  1. Zwarcia
   5.1 Obliczanie zwarć. Początkowy prąd zwarciowy
   5.2 Parametry elementów obwodu zwarciowego
   5.2.1 Parametry zwarciowe systemu elektroenergetycznego
   5.2.2 Parametry zwarciowe pozostałych elementów obwodu zwarciowego
   5.3 Obliczanie prądów zwarciowych
   5.3.1 Prąd zwarciowy udarowy
   5.3.2 Prąd zwarciowy wyłączeniowy
   5.3.3 Prąd zwarciowy zastępczy cieplny
   5.4 Udział silników w prądzie zwarciowym

 

  1. Dobór przewodów i ich zabezpieczeń
   6.1 Dobór przewodów w instalacjach elektrycznych
   6.1.1 Nagrzewanie kabli i przewodów
   6.1.2 Zasady doboru przewodów i kabli w instalacjach elektrycznych
   6.1.3 Dobór przewodów na długotrwałą obciążalność i przeciążalność prądową
   6.1.4 Sprawdzenie dobranych przewodów lub kabli na warunki zwarciowe
   6.1.5 Sprawdzenie dobranych przewodów lub kabli na warunek spadku napięcia
   6.1.6 Sprawdzenie dobranych przewodów na spadek napięcia przy rozruchu silników
   6.1.7 Sprawdzenie dobranych przewodów z warunku samoczynnego wyłączenia
   6.1.8 Przewody ochronne
   6.1.9 Wyznaczanie przekroju przewodu neutralnego w obwodach zasilających odbiorniki nieliniowe
   6.1.10 Dobór przewodów do zasilania urządzeń, które muszą funkcjonować w czasie pożaru
   6.2 Dobór zabezpieczeń
   6.2.1 Zasady zabezpieczania przetężeniowego
   6.2.2 Zabezpieczenia przewodów
   6.2.3 Wymagania zwarciowe stawiane zabezpieczeniom
   6.3 Zabezpieczanie silników
   6.3.1 Zabezpieczenie zwarciowe
   6.3.2 Zabezpieczenie bezpiecznikiem topikowym
   6.3.3 Zabezpieczenie przeciążeniowe
   6.3.4 Zabezpieczenie zanikowe
   6.4 Selektywność zabezpieczeń
   6.4.1 Selektywność działania przy kaskadowym połączeniu bezpieczników topikowych
   6.4.2 Selektywność działania przy kaskadowym połączeniu bezpiecznika topikowego z wyłącznikiem nadprądowym
   6.4.3 Selektywność działania przy kaskadowym połączeniu dwóch wyłączników nadprądowych
   6.4.4 Selektywność działania przy kaskadowym połączeniu dwóch wyłączników różnicowoprądowych
   6.5 Zabezpieczenie przewodów połączonych równolegle

 

  1. Układy i urządzenia zasilania rezerwowego, awaryjnego i gwarantowanego
   7.1 Samoczynne załączanie rezerwy SZR
   7.2 SZR sieć/sieć
   7.3 Źródła zasilania gwarantowanego i awaryjnego oraz zasady ich doboru
   7.3.1 Zasilacze bezprzerwowe (UPS)
   7.3.2 UPS pracujący w trybie VFD (off-line)
   7.3.3 UPS pracujący w trybie VI (line interactive – sieciowo interaktywny)
   7.3.4 UPS pracujący w trybie VFI (on-line)
   7.3.5 Układy redundantne UPS
   7.3.6 Karta synchroniczna X-Slot Hot Sync – instalacja i oprzewodowanie
   7.3.7 Hot Sync™ – system pracy równoległej UPS Powerware
   7.3.8 Technologia Hot Sync™ – zasada działania
   7.3.9 ABM™ (Advanced Battery Management) – system nieciągłego ładowania baterii
   7.3.10 Dobór mocy zasilacza UPS
   7.3.11 Przykłady układów zasilania gwarantowanego o zwiększonej niezawodności
   7.4 Problemy z zasilaniem i rozwiązania UPS
   7.4.1 Wykaz danych technicznych UPS-a deklarowanych przez producenta
   7.5 Podstawy funkcjonalne zasilaczy UPS Eaton serii Powerware
   7.5.1 Funkcje elektryczne
   7.5.2 Działanie w warunkach normalnych
   7.5.3 Przerwa w zasilaniu sieciowym/praca autonomiczna z akumulatorów
   7.5.4 Przerwa normalna/ładowanie baterii
   7.5.5 Przełączenie na wewnętrzny tor obejściowy – włączony przełącznik statyczny
   7.5.6 Przełączenie na pracę normalną UPS-a
   7.5.7 Podwójne źródła energii w zasilaczach UPS
   7.5.8 Falownik
   7.5.9 Prostownik
   7.6 Opis pracy UPS-a w technologii beztransformatorowej
   7.6.1 Budowa wewnętrzna systemu UPS
   7.6.2 Tryby pracy
   7.6.3 Ręczny przełącznik toru obejściowego EBS
   7.6.4 Ręczny przełącznik toru obejściowego MBS
   7.7 Algorytm doboru zasilaczy UPS
   7.7.1 Algorytm postępowania
   7.7.2 Procedura doboru zasilaczy UPS
   7.7.3 Wybór UPS-a
   7.8 Zasilacze dc – siłownie telekomunikacyjne (STK)
   7.9 Baterie kwasowo-ołowiowe
   7.9.1 Budowa akumulatora bezobsługowego VRLA
   7.10 Porównanie baterii klasycznych VLA i baterii z regulowanym zaworem VRLA
   7.10.1 Porównanie baterii VRLA w wykonaniu AGM i żelowych
   7.10.2 Zastosowania akumulatorów VRLA
   7.10.3 Ładowanie baterii
   7.10.4 Rozładowanie baterii
   7.10.5 Warunki pracy akumulatorów VRLA
   7.10.6 Procesy cieplne w akumulatorach VRLA
   7.10.7 Problemy występujące przy eksploatacji akumulatorów VRLA
   7.10.8 Składowanie
   7.11 Dobór baterii akumulatorów do zasilacza UPS
   7.11.1 Elementy wpływające na dobór baterii akumulatorów
   7.12 Wymagania techniczne wyboru baterii akumulatorów (diagram)
   7.13 Dobór baterii do systemu UPS
   7.14 Dobór wentylacji pomieszczenia systemu baterii VRLA
   7.14.1 Lista kontrolna systemu wentylacji baterii VRLA
   7.14.2 Obliczenia wentylacji pomieszczenia baterii VRLA
   7.14.3 Wyznaczenie bezpiecznej odległości od źródeł inicjacji wybuchu
   7.15 Zespoły prądotwórcze (ZP)
   7.15.1 Dobór mocy zespołu prądotwórczego
   7.15.2 Tandem UPS – zespół prądotwórczy
   7.15.3 Rodzaje mocy zespołów prądotwórczych
   7.15.4 Układy współpracy ZP z siecią elektroenergetyczną
   7.15.4.1 SZR sieć/ZP
   7.15.4.2 Ręczny przełącznik sieć/ZP
   7.15.4.3 Automatyka SZR sieć/ZP z układem obejściowym
   7.15.4.4 Ochrona przeciwprzepięciowa w instalacjach napięcia awaryjnego i gwarantowanego
   7.15.5 Wymagania dotyczące instalowania zespołów prądotwórczych
   7.15.5.1 Warunki przyłączania
   7.15.5.2 Warunki zabudowy
   7.15.5.3 Projekt budowlany instalacji
   7.15.5.4 Instrukcja ruchu i eksploatacji zespołu prądotwórczego (współpracy z siecią energetyki zawodowej)
   7.15.5.5 Odbiór techniczny
   7.15.6 Przykładowa instrukcja współpracy ruchowej zespołu prądotwórczego z siecią elektroenergetyczną

 

  1. Kompensacja mocy biernej indukcyjnej
   8.1 Kompensacja mocy biernej indukcyjnej
   8.2 Kompensacja mocy biernej pojemnościowej

 

  1. Zasilanie terenu budowy i rozbiórki

 

  1. Zasilanie tymczasowe imprezy masowej

 

  1. Wymagania stawiane obiektom budowlanym łączności – zasilanie

 

  1. Zasilanie oświetlenia ulicznego

 

  1. Ochrona przeciwporażeniowa (zagadnienia wybrane)
   13.1 Działanie prądów na organizmy żywe
   13.2 Ochrona przeciwporażeniowa przy napięciu U  1 kV
   13.2.1 Ochrona podstawowa
   13.2.2 Ochrona przy uszkodzeniu
   13.2.2.1 Ocena skuteczności samoczynnego wyłączenia w układach TN
   13.2.2.2 Ocena skuteczności samoczynnego wyłączenia w układach TT
   13.2.2.3 Ocena skuteczności samoczynnego wyłączenia w układach IT
   13.2.3 Wyłącznik różnicowoprądowy
   13.2.4 Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia
   13.2.5 Przewody PEN i PE w liniach elektroenergetycznych niskiego napięcia
   13.2.6 Uziemienia w sieciach TN i TT
   13.2.7 Punkty neutralne sieci niskiego napięcia łączone z uziomami stacji zasilających
   13.2.8 Połączenia wyrównawcze ochronne
   13.2.9 Zasilanie urządzeń w strefach nieobjętych połączeniami wyrównawczymi
   13.3 Ochrona przeciwporażeniowa przy zasilaniu z zespołu prądotwórczego (ZP)
   13.4 Ochrona przeciwporażeniowa w układach zasilania gwarantowanego UPS
   13.5 Ochrona przeciwporażeniowa w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu porażeniowym (zagadnienia wybrane)
   13.5.1 Instalacje elektryczne w pomieszczeniach kąpielowych oraz baseny pływackie i inne
   13.5.2 Ochrona przeciwporażeniowa w obiektach szpitalnych
   13.5.2.1 Pomieszczenia użytkowane medycznie
   13.5.2.2 Koncepcja ochrony przeciwporażeniowej
   13.5.2.3 Układ IT
   13.5.2.4 Elektryczność statyczna
   13.5.2.5 Ochrona przeciwprzepięciowa
   13.5.2.6 Pola elektromagnetyczne (PEM)
   13.6 Ochrona przeciwporażeniowa przy napięciu U > 1 kV

 

 1. Badania instalacji elektrycznych niskiego napięcia (zagadnienia wybrane)
  14.1 Rodzaj i terminy badań
  14.1.1 Wymagania określone w normie PN-HD 60364-6
  14.1.2 Wymagania odnośnie dokładności pomiarów
  14.1.3 Prawna kontrola metrologiczna
  14.1.4 Częstość wykonywania okresowych badań na terenach budowy
  14.2 Badanie ciągłości połączeń przewodów ochronnych
  14.3 Pomiary rezystancji izolacji
  14.4 Badanie samoczynnego wyłączenia w instalacjach
  14.4.1 Badanie samoczynnego wyłączenia zwarcia w instalacjach z zabezpieczeniami zwarciowymi bez wyłączników różnicowoprądowych
  14.5 Ogólne warunki wykonywania badań instalacji z wyłącznikami różnicowoprądowymi
  14.6 Pomiar prądów upływowych w instalacji elektrycznej
  14.7 Pomiar rezystancji podłogi i ścian
  14.8 Spadek napięcia
  14.9 Pomiar rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu
  14.10 Badania zespołów prądotwórczych (ZP)
  14.11 Wykonywanie pomiarów eksploatacyjnych dla transformatorów elektroenergetycznych
  14.12 Pomiary eksploatacyjne baterii kondensatorów statycznych w układach kompensacji mocy biernej o napięciu znamionowym do 1 kV
  14.13 Pomiary eksploatacyjne urządzeń napędowych o napięciu znamionowym do 1 kV
  14.14 Badanie ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania w obwodach zasilanych przez UPS
  14.15 Badanie i pomiary baterii akumulatorów

LITERATURA

ZAŁĄCZNIKI

 • Załącznik 1. Tabele doboru kabli i przewodów
 • Załącznik 2. Symbole graficzne stosowane w schematach elektrycznych i mapach geodezyjnych (wybrane)
 • Załącznik 3. Tabele rezystancji i reaktancji transformatorów, linii napowietrznych i kabli (wybranych)
 • Załącznik 4. Przegląd i kontrola instalacji elektrycznych i instalacji (urządzeń) piorunochronnych w budynku 779
 • Załącznik 5. Ochrona sprzętu i urządzeń elektrycznych przez obudowy. Kodowanie barwami elementów manipulacyjnych
 • Załącznik 6. Wybrane definicje z zakresu elektryki
 • Załącznik 7. Zasady udzielania świadectw kwalifikacyjnych D i E
 • Załącznik 8. Charakterystyki wybranych aparatów elektrycznych
 • Załącznik 9. Prawne aspekty wykonywania pomiarów ochronnych
 • Załącznik 10. Tabele pomocnicze do oceny skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania

DODATKI

 • Dodatek 1. Ochrona przeciwprzepięciowa w instalacjach elektrycznych obiektów budowlanych (zagadnienia wybrane)
 • Dodatek 2. Wzajemne sytuowanie obiektów budowlanych i sieci elektroenergetycznych
  Wymagania odległościowe dla sieci elektroenergetycznych od budynków
 • Dodatek 3. Podstawy projektowania ogrzewania elektrycznego
 • Dodatek 4. Instalacje elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz wentylacja w pomieszczeniach ładowania akumulatorów
 • Dodatek 5. Pożary w pomieszczeniach i krzywe symulujące pożary
 • Dodatek 6. Wymagania dotyczące instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu
 • Dodatek 7. Oświetlenie awaryjne w budynkach oraz wymagania dotyczące zasilania awaryjnego w tunelach komunikacyjnych
 • Dodatek 8. Zagrożenie pożarowe oraz porażeniowe pochodzące od ograniczników przepięć (SPD)
 • Dodatek 9. Zasady projektowania sterowań instalacjami do odprowadzania dymu i ciepła
 • Dodatek 10. Ochrona pożarowa kanałów i tuneli kablowych
 • Dodatek 11. Zasilanie pompowni przeciwpożarowych
 • Dodatek 12. Wyłącznik selektywny
 • Dodatek 13. Obliczanie energii zapotrzebowanej przez oświetlenie wbudowane dla potrzeb charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową
 • Dodatek 14. Zasady opracowywania instrukcji techniczno-ruchowej dla rozdzielnic SN i WN
 • Dodatek 15. Przykłady specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – płyta CD