Poradnik projektanta elektryka, wydanie V
Autor: mgr inż. Julian Wiatr, mgr inż. Marcin Orzechowski

To już V wydanie bardzo popularnego „Poradnika projektanta elektryka”. Książka zdobyła przychylność czytelników dzięki prezentowanej w niej szerokiej tematyce, obejmującej sieci elektroenergetyczne oraz instalacje i urządzenia elektryczne w obiektach budowlanych, a także przyjętej przez autorów zasadzie, że każde rozwiązanie omówione w poradniku poparte jest przykładowymi schematami i dokonanymi obliczeniami.

W V wydaniu zostały zaktualizowane i rozszerzone, w stosunku do wydania IV, następujące zagadnienia:

 • wykonywanie projektu budowlanego i zasady jego uzgadniania,
 • podstawy zasilania budynków nieprzemysłowych (w tym lokalizacja urządzeń zasilających i system zasilania budynków użyteczności publicznej, przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej, jakość energii elektrycznej i taryfy za energię, układy sieci nn i SN, odbiorniki energii elektrycznej, zasady obliczania mocy zapotrzebowanej oraz układy pomiarowe do rozliczeń zużytej energii elektrycznej),
 • sieciowe urządzenia zasilające (w tym stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice niskiego napięcia oraz zabezpieczenia transformatorów SN i stacji transformatorowych),
 • linie elektroenergetyczne nn i SN kablowe i napowietrzne,
 • obliczanie prądów zwarciowych,
 • dobór przewodów i ich zabezpieczeń, w tym zabezpieczanie silników i selektywność zabezpieczeń,
 • układy i urządzenia zasilania rezerwowego, awaryjnego i gwarantowanego (w tym SZR, zasilacze bezprzerwowe UPS, zespoły prądotwórcze),
 • kompensacja mocy biernej indukcyjnej,
 • zasilanie terenu budowy i rozbiórki,
 • zasilanie tymczasowej imprezy masowej,
 • wymagania stawiane obiektom budowlanym łączności – zasilanie,
 • zasilanie oświetlenia ulicznego,
 • wybrane zagadnienia ochrony przeciwporażeniowej (aktualizacja na podstawie wymagań zawartych w normach PN-HD 60364-4-41 oraz PN-HD 60364-5-54),
 • badania instalacji elektrycznych nn (w tym badania instalacji, badania kabli elektroenergetycznych, badania zespołów prądotwórczych, badania transformatorów elektroenergetycznych, badania baterii kondensatorów statycznych, badania urządzeń napędowych do 1 kV, badania ochrony przeciwporażeniowej w obwodach zasilanych przez UPS, badania baterii akumulatorów),
 • wykaz opracowań literaturowych, norm i przepisów.

Cennym uzupełnieniem tej tematyki są podane w załączeniu do poradnika opracowania:

 • tabele doboru kabli i przewodów,
 • symbole graficzne stosowane w schematach elektrycznych i mapach geodezyjnych,
 • tabele rezystancji i reaktancji transformatorów, linii napowietrznych i kabli,
 • wzory protokołów z przeprowadzonych badań instalacji elektrycznych,
 • badania techniczne i pomiary kontrolne urządzenia piorunochronnego,
 • ochrona sprzętu i urządzeń elektrycznych przez obudowy (stopnie ochrony – kod IP),
 • wybrane definicje z zakresu elektryki,
 • zasady udzielania świadectw kwalifikacyjnych D i E,
 • charakterystyki wybranych aparatów elektrycznych (w tym charakterystyki czasowo-prądowe i charakterystyki całek Joule’a oraz charakterystyki prądów ograniczonych wkładek topikowych, porównanie charakterystyk czasowo-prądowych wyłączników nadprądowych (A, B, C i D) oraz kategorie użytkowania łączników manewrowych nn,
 • tabele pomocnicze do oceny skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania.

W liczącej ponad 1000 stron pozycji zamieszczono również dodatki, które przydadzą się w codziennej pracy wielu projektantom, wykonawcom oraz eksploatującym instalacje i urządzenia elektryczne. Są to:

 • zasady opracowywania instrukcji techniczno-ruchowej dla rozdzielnic SN i WN,
 • wymagania dotyczące instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
 • wymagania i zasady zasilania oświetlenia awaryjnego w budynkach,
 • ochrona przeciwprzepięciowa w instalacjach elektrycznych obiektów budowlanych,
 • zagrożenia pożarowe oraz porażeniowe pochodzące od ograniczników przepięć,
 • urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz sterowanie wentylacją w pomieszczeniach ładowania akumulatorów,
 • wymagania odległościowe dla sieci elektroenergetycznych od budynków,
 • zasady projektowania sterowań instalacjami do odprowadzania dymu i ciepła,
 • podstawy projektowania ogrzewania elektrycznego,
 • ochrona pożarowa kanałów i tuneli kablowych.

Zgromadzony w poradniku materiał został opisany w przystępny sposób. Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla projektantów i inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz wykonawców. Mogą z niej także korzystać właściciele oraz zarządcy różnych obiektów budowlanych oraz studenci i uczniowie średnich szkół elektrycznych.

mgr inż. Andrzej Boczkowski

Duże zainteresowanie kolejnym wydaniem „Poradnika projektanta elektryka” świadczy o tym, że na rynku jest zapotrzebowanie na tego typu wydawnictwa fachowe. Zainteresowanie to oraz kolejne uwagi zarówno projektantów, jak i studentów spowodowały, że autorzy zdecydowali się na trzecie wydanie. Zostało ono zaktualizowane i rozszerzone m.in. o tak istotne zagadnienia jak: jakość energii elektrycznej, wykorzystanie zasilaczy bezprzerwowych typu UPS i zespołów prądotwórczych do realizacji zasilania rezerwowego i awaryjnego oraz zagadnienia związane z projektowaniem instalacji w obiektach zagrożonych pożarem lub wybuchem. Zamieszczony materiał w wielu przypadkach opracowany został na podstawie rzeczywistych projektów, które znalazły swoje realizacje praktyczne. Jest to bardzo interesująca publikacja, która może być przydatna nie tylko projektantom praktykom przy realizacji podobnych zagadnień projektowych, ale także jako cenny materiał w procesie dydaktycznym.

dr inż. Kazimierz Herlender, Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej.powrot