mgr inż. Andrzej Boczkowski

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Pracę zawodową rozpoczął w 1956r. w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego w Warszawie. Następnie, począwszy od 1958r., pracował w jednostkach Organizacji „Elektromontaż” to jest w Przedsiębiorstwie „Elektromontaż” i w Zjednoczeniu „Elektromontaż” w Warszawie, w Przedsiębiorstwie „Elektromontaż-Export” na budowie zagranicznej, a od 1986r. do 2001r. w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie „Elektromontaż” w Warszawie gdzie od 1997r. pełnił funkcję Dyrektora Ośrodka.

Posiada uprawnienia budowlane do sporządzania projektów oraz kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, ukończył I stopień specjalizacji zawodowej inżyniera w dziedzinie elektrotechniki na kierunku Instalacje i Urządzenia Elektryczne, jest rzeczoznawcą SEP w specjalności Instalacje i Urządzenia Elektryczne. Jako członek Komitetu Technicznego nr 55 ds. instalacji elektrycznych i ochrony odgromowej obiektów budowlanych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego bierze udział w opracowaniu Polskich Norm dotyczących instalacji elektrycznych i instalacji piorunochronnych w obiektach budowlanych. Współautor opracowania „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, „Warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych” oraz „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych”. Współtwórca dwóch patentów. Laureat nagród Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Autor i współautor osiemnastu książek technicznych, ponad stu trzydziestu artykułów w prasie technicznej, opracowań publikowanych na stronie internetowej Stowarzyszenia Elektryków Polskich www.sep.com.pl „Opracowania” i na stronie internetowej Wydawnictwa Wiedza i Praktyka www.instalator.info.pl „Instalacje elektryczne” oraz licznych referatów i wystąpień na Konferencjach Naukowo-Technicznych, Sympozjach, Seminariach oraz kursach szkoleniowych.
Czynny działacz Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Przewodniczący Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych SEP, członek Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP, członek Centralnej Komisji Norm i Przepisów Elektrycznych SEP oraz członek Komisji Kwalifikacyjnej dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Za działalność zawodową i stowarzyszeniową odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz szeregiem odznak stowarzyszeniowych i resortowych.

powrot